Διόνυσος-Διονύσια - www.tsipouro.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διόνυσος-Διονύσια

''Διόνυσον δε ελθόντα ως καρτερός εγένετο Ινδών, πόληάς τε οικίσαι και νόμους θέσθαι τοίσι πόλεσι, οίνου τε δοτήρα Ινδοίς γενέσθαι κατάπερ Έλλησι, και σπείρειν διδάξαι την γην'' (Αρριανός Ινδική,7)

Ο υιός του Διός και της Σεμέλης ανετράφη εντός σπηλαίου, του οποίου ο θόλος εκαλύπτετο υπό κλάδων παρθένου αμπέλου. Ο Διόνυσος ηλικιωθείς ήπιε το ουράνιον νέκταρ του καρπού της αμπέλου και υπο παραφόρου χαράς και ευτυχίας καταληφθείς, διέτρεχε χαράδρας και λόχμας και δάση, συνοδευόμενος υπό Νυμφών, Σατύρων και Σιληνών. Εν Αττική εφιλοξένησεν αυτόν ο βασιλεύς Ικάριος, ο δε Διόνυσος εις αμοιβήν έδωκε εις αυτόν κλήμα αμπέλου και εδίδαξε την οινοποιίαν._Ο Διόνυσος μετέβη και εις άλλας χώρας διαδίδων την άμπελον._Προς τον Διόνυσον και την άμπελον συνεδέοντο επίσημοι και προσφιλείς εορταί εν Αττική και ιδίως εν Αθήναις. Τα μεγάλα Διονύσια, τα κατ' αγρούς Διονύσια, τα Λήναια._Η άμπελος και αι εξ αυτής εορταί έδωκαν αφορμήν να παραχθή εν Αθήναις το έξοχον λογοτεχνικόν είδος, το δράμα (η τραγωδία, η κωμωδία).

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού