Άμπελος - www.tsipouro.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Άμπελος

ΑΜΠΕΛΟΣ
Πατρίδα της αμπέλου είναι οι χώρες περί την Μεσόγειον._Παντού στην Ελλάδα συναντούμε την αγρία άμπελο (αγράμπελη) ως αναρριχητικό φυτό,_να ανελίσσεται μέχρι τις κορυφές υψηλών δένδρων, αλλά και σε στέγες σπιτιών._Η καλλιέργεια της αμπέλου συνδέεται με πανάρχαιους Ελληνικούς μύθους._

...Αφού έπλασεν ο Ζεύς τους ανθρώπους ,_εκάλεσε όλους τους θεούς είς κρίσιν του_πλάσματος του. Όλοι έκριναν το δημιούργημα_τέλειον και επήνεσαν την μεγάλη του Διός _σοφίαν. Μόνος ο Μώμος υψώσας την φωνήν_είπεν. ''ότι σεις νομίζετε τέλειον, εγώ εις αυτό_ευρίσκω μέγα ελάττωμα''. και ερωτηθείς _''ποίον'' απεκρίθη. ''ότι έπρεπεν ο Ζεύς να _κατασκευάση εις το στήθος των ανθρώπων _μίαν θυρίδα και μίαν άλλη εις τα πλάγια της_κεφαλής, διά να βλέπει τους λογισμούς και_τα πάθη της ψυχής ένας του άλλου και να _μην απατάται διά την άγνοιαν''._Εταράχθησαν οι θεοί εις την κρίσιν του_Μώμου ταύτην, αλλ' ο Ζεύς επρόσταξε _τον Διόνυσον να διδάξη τους ανθρώπους_να φυτεύωσιν αμπέλια, λέγων ότι ο _καρπός του δένδρου τούτου θέλει _αναπληρώσει των θυρίδων την έλλειψιν.__Τις πλέον κρυφές διαθέσεις φανερώνει_πολλές φορές η οινοποσία, καθώς μας_το μαρτυρεί και η γνωστή σε όλους _παροιμία ''Εν οίνω αλήθεια''__(οίνος κρυφιογνώστης)_Αίσωπος_

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού